Het coalitieakkoord 2021-2025: de fiscale samenvatting

Auteur(s):

Na maanden overleggen – en voor het grootste deel van Nederland afwachten – is woensdag het nieuwe coalitieakkoord is gepresenteerd. Groot nieuws natuurlijk, en voor iedereen die graag een beknopte versie leest van de veranderingen: hierbij een kort overzicht van alle tax-gerelateerde zaken.

Werk

 1. Lastenverlichting van € 3 mrd op arbeid.
 2. Brede hervorming Arbeidsmarkt; betere bestaanszekerheid en lagere lasten voor lage- en middeninkomens, met lonend werkgever- en ondernemerschap.
 3. Verkleinen verschillen Vast en Flex: sterkere regulering van flexcontracten met (in ruil) de budgettair neutrale introductie van een Deeltijd-WW regeling.
 4. Helderheid voor zelfstandigen met verdere ontwikkeling webmodule.
 5. Introductie [verplichte?] arbeids-ongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen.
 6. Verlaging zelfstandigenaftrek tot € 1.200 in 2030, verhoging algemene arbeidskorting.
 7. Verkleinen van de Armoedeval door de verhoging van het minimumloon [7,5%].

Ondernemen

 1. Het Bedrijfsleven en het Vestigingsklimaat worden versterkt door [1] inzet op goed personeel, [2] voorspelbare regelgeving, en [3] Europees gelijk speelveld.
 2. Kabinet komt met oplossingen voor problematische Corona-schulden.
 3. Topsectorenbeleid wordt voortgezet en Startups en scale-ups worden [extra] ondersteund via Ecosystemen en o.a. strategisch aanbesteden.
 4. Beleid rondom de Digitale Economie wordt versterkt – investeren in sleuteltechnologiën zoals Quantum, Chips en AI.
 5. De Bedrijfopvolgingsregeling wordt behouden, vereenvoudigd en verbeterd.
 6. Er wordt een Nationaal Groeifonds opgericht voor Innovatie en Onderzoek.
 7. Introductie van de Maatschappelijke BV [rapporteringseisen].
 8. Introductie van een Fonds voor ‘Ongebonden S&O’ [€ 5 mrd in 10 jaar].

Internationaal

 1. Inzetten op leidende rol binnen EU bij het tegengaan van belastingontwijking en bij het (fiscaal) bevorderen van vergroening.
 2. Inzet op Europese introductie van Digital Service Tax, Vliegtaks, CO2-(grens)heffing en Minimum Vpb-tarief.
 3. Voeren van een actief handelsbeleid en ‘Groene Industriepolitiek’ mét sterke rol voor handels- en investeringsverdragen.

Wetgeving & Bestuur

 1. Introductie van Wettelijke Hardheidsclausules.
 2. Introductie van Fiscale Rechtshulp naar het model van de Amerikaans Tax-payer Advocate Service [helpt belastingplichtigen en doet suggesties voor betere wetgeving].
 3. Ontwerp van een systeem waarmee Decentrale Overheden post-2025 zelf (meer) middelen kunne heffen; “Alternatieven voor OZB en MRB”.
 4. Uitwerken Constitutionele Toetsing.
 5. Verlagen Regeldruk door MKB als maatstaf te nemen bij uitvoerbaarheidstoetsen [makkelijker arbeidsrecht, betere financiering, gerichte ondersteuning].

Klimaattransitie & lastenverschuiving

 1. Introductie van een Klimaattransitiefonds [€ 35 mrd in 10 jaar] met doel: 55%reductie in 2030, klimaatneutraal in 2050.
 2. Verhogen van nationale CO2-heffing [ETS-Mechanisme].

Mobiliteit & Vergroening

 1. Invoering van een [EU-}belasting op Kerosine.
 2. Invoering van een [EU-]belasting op Luchtvaart [verschuiving van consumenten-voorkeur naar trein binnen de EU].
 3. Rekeningrijden en alleen nog emissieloze nieuwe auto’s vanaf 2030.
 4. Verhoging van de Vliegticketbelasting, meeropbrengsten aanwenden voor verduurzaming luchtvaart en verbetering leefomgeving.
 5. Thuiswerken en duurzame mobiliteit worden gestimuleerd.

Personal & Family Life

 1. Afschaffen van het Toeslagenstelsel en vereenvoudigen van Belastingstelsel;
 2. ‘Gratis’ Kinderopvang; 95% vergoeding voor werkende ouders.
 3. Brede, 70% betaald ouderschapsverlof.
 4. Herintroductie van de Basisbeurs per academisch jaar 2023-2024 plus inkomensafhankelijke aanvullende beurs.
 5. Introductie van een suikertaks en 0% btw op groente en fruit.

Woningmarkt

 1. Afschaffen ‘Jubelton’.
 2. Afschaffen Verhuurdersheffing.
 3. Introductie Verhuurvergunning en bescherming middenhuur.

Download het overzicht hier

Download ons beknopte rapport hier, and here in English.

Tags:
Share this article on:

Related articles

Might also be of interest to you?

Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.