Coronacrisis: het tweede economische steunpakket

Auteur(s):
Founder

Table of content

[:nl]We blijken op de goede weg: de ‘curve has been flattened’ en onze MinPres geeft aan dat een verlichting van de lockdown verdiend is. Maar: de samenleving en in diens verlengde de economie is nog niet terug naar normaal. Een diepere filosofische vraag dringt zich ook aan: komt er een ‘nieuw normaal’? Zoiets gaat vanzelfsprekend de strekking van deze samenvatting te boven, maar ligt zeker ten grondslag aan het nieuwe pakket fiscale coronamaatregelen.

Kort samengevat: het pakket 1.0 (waarvan je onze samenvatting hier kunt lezen) wordt verlengd, met op plaatsen strengere voorwaarden. Het kabinet voorziet een beperktere budgettaire derving en dan niet zozeer omdat de maatregelen strenger zijn maar omdat menig bedrijf en sector weer in economische beweging is. Dit houdt dan vooral verband met het voortduren van de inspanningen om corona -vooral in volksgezondheidszin- te trotseren. Daarnaast zijn er een aantal extra maatregelen getroffen, met het oog op ‘een nieuw normaal’. Werknemers worden geacht mee te denken en werken aan omscholing voor zover dat nieuwe normaal de bestaande bedrijfsvoering niet ondersteunt, en een subsidie daartoe is aangekondigd. Verder mogen aandeelhouders en directies niet het gemeenschapsgeld dat nu vooral wordt aangewend om banen te behouden, zich toe-eigenen. Wij vatten samen.

De achtergrond van deze ‘2.0’-samenvatting: het kabinet heeft vandaag (20 mei 2020) een tweede tranche van het ‘Noodpakket Banen en Economie’ aangekondigd, waarvan het origineel op 17 maart werd uitgevaardigd. Tot nu toe hebben 114.000 ondernemingen al gebruik gemaakt van de regelingen en vallen ca. 1,9 miljoen werknemers onder de taxpayer-funded steunmaatregelen. Wat verandert er tov Tranche 1?

Coronacrisis: nieuwe en aangepaste fiscale en financiële steunpakket

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

 • De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd.
 • Er komt tweede aanvraagtijdvak:
  • Openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.
  • Aanvraag tegemoetkoming loonkosten voor de periode juni, juli en augustus.
  • Een aanvraag mogelijk tot en met 31 augustus.
 • Voorwaarden:
  • De omzetdaling moet verband houden met de driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
  • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020.
  • Voor lopende NOW-regelingen is maart ook het uitgangspunt indien de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart.
  • De peildatum voor de loonsom is 15 mei 2020.
  • Je mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen eigen aandelen inkopen, en geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren (dus: wel aan ‘reguliere’ werknemers).
  • Je verbindt je om werknemers te stimuleren voor bij- en omscholing.
 • Tegemoetkoming:
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent (loonsom + 40% ipv 30%). Daarmee levert de NOW ook een (grotere) bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Met deze Excel sheet kun je hier een berekening van maken.
 • Vaststelling subsidie:
  • Vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.
   • Indien u voor beide tranches, of alleen de tweede tranche een NOW-aanvraag heeft ingediend, kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden
 • Voor ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend geldt niet langer een correctie van 150% maar een correctie van 100%.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

 • De TOZO-regeling is verlengd tot en met 31 augustus 2020. De TOZO ondersteunt ZZP’ers op twee gebieden: (1) bijstand in levensonderhoud en (2) de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te gaan.
 • Bijstand in levensonderhoud:
  • Nieuwe voorwaarde: de partnerinkomenstoets. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op de TOZO
 • Aanvraag lening voor bedrijfskapitaal:
  • Onder de nieuwe TOZO kan een rentedragende lening van maximaal € 10.157 worden afgesloten.
  • De aanvraag dient gedaan te worden bij de desbetreffende gemeente.
  • Indien al eerder een TOZO-lening is aangevraagd kan bijgeleend worden tot maximaal € 10.157.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

 • Ook onder het noodpakket 2.0 kunnen kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups aanspraak maken op een coronakredietverlening. Het gaat hierbij om de volgende kredietverleningen:
  • De Borgstelling Midden-en Kleinbedrijf-regeling (BMKB)
  • De Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO)
  • De Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC)
  • Het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling
  • De Corona Overbruggingsregeling (COL) (hier lees je er meer over).

Verlenging belastingmaatregelen

 • Uitstel van betaling:
  • De periode voor aanvraag voor de regeling bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 september 2020.
  • Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belasting hoeven niet te worden voldaan.
  • Belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober verlaagd tot 0,01%.
  • Voor ondernemers die de regeling voor bijzonder uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden aanvragen, geldt een nieuwe voorwaarde: er dient aannemelijk te worden gemaakt dat geen eigen aandelen worden ingekocht en geen bonussen/ dividenden worden uitgekeerd.
 • Overige belastingmaatregelen
  • Versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers wordt tot 1 september 2020 verlengd.
  • De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen wordt tot 1 september 2020 verlengd.

Nieuwe regeling tegemoetkoming vaste lasten MKB

 • De regeling tegemoetkoming vaste lasten MKB wordt uitgebreid. Onder de oude regeling (TOGS) was het mogelijk een tegemoetkoming van € 4.000 te ontvangen voor 3 maanden. Onder de nieuwe regeling kan er aanspraak gemaakt worden op een maximale tegemoetkoming van € 20.000 voor 3 maanden.
 • De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de volgende factoren:
  • De omvang van het bedrijf;
  • De hoogte van de vaste lasten; en
  • De procentuele omzetderving.
   • Voorwaarde: omzetderving van minimaal 30%.

Meer lezen? Hier vind je de complete kamerbrief.  En persconferentie gemist? Hier kijk je hem terug. 

Wij wensen iedereen nogmaals bestendige zaken en een goede gezondheid toe!

Matthew van Zijl en Sabrina Feyz[:]

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.