NL&ZA: 0% Dividendbelasting. Clausule overrulet onderling afgesproken tarief.

Auteur(s):
Founder

Over dividendstromen tussen Nederland en Zuid-Afrika wordt vanaf 18 maart 2012 geen bronbelasting meer geheven, aldus de Hoge Raad. De verlaging tot 0% komt doordat het verdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika een zogenoemde “meestbegunstigingsclausule” bevat. Zolang deze bepaling van toepassing is, kan het 0%-tarief worden toegepast op dividenden die tussen Nederland en Zuid-Afrika worden uitgekeerd zo lang één van beiden een nieuwer verdrag met een 0%-tarief voor dividenden heeft afgesloten.

De zaak voor de Hoge Raad:

Een in Zuid Afrika gevestigde vennootschap (“ZA Co.”) houdt alle aandelen in een Nederlandse BV. Die BV heeft in 2013 een dividend ter beschikking gesteld aan ZA Co. waarop 5% bronbelasting is ingehouden. ZA Co. komt hiertegen in verzet omdat het verdrag tussen Zuid-Afrika en Nederland (‘Verdrag 1.0’) een zogenoemde ‘meestbegunstigiginsclausule’ kent. Daarmee zijn Zuid-Afrika en Nederland overeengekomen om, als een nieuwe verdrag (‘Verdrag 2.0’) gunstigere voorwaarden heeft dan Verdrag 1.0, de voorwaarden ook Verdrag 2.0 toe te passen. 

Achtergrond:

De Rechtbank en het Hof delen de visie van ZA Co, dat de meestbegunstigingsbepaling in Verdrag 1.0 meebrengt dat de ingehouden dividendbelasting moet worden teruggegeven aan ZA Co. De reden is dat een nieuwer belastingverdrag van een van de betrokkenen, namelijk die tussen tussen Zweden en Zuid Afrika (Verdrag 2.0), voor deelnemingen van meer dan 10% geen dividendbelasting meer met zich meebrengt, terwijl het percentage in Verdrag 1.0 nog 5% bedraagt. Verdrag 2.0 ging in op 18 maart 2012, dus de meestbegunstigingsclausule uit Verdrag 1.0 brengt met zich mee dat latere dividenden tussen Zuid-Afrika en Nederland in zulke gevallen ook geen dividendbelasting meer mogen dragen.

Conclusie:

Zolang Zuid Afrika verdragen heeft die in 0% dividendbelasting voorzien, is er volgens de Rechtbank en het Hof op kwalificerende dividenduitkeringen (>10% aandelenbelang) vanuit Nederland naar Zuid Afrika of vanuit Zuid-Afrika naar Nederland geen dividendbelasting verschuldigd. Goed nieuws dus voor wie zaken doet met Zuid-Afrika; het inhoudingspercentage is gunstiger dan het verdrag zelf doet vermoeden!  Vragen over dit arrest, of wat het voor uw situatie betekent? Neem contact met mij op!070 – 221 1771 of lderkman@archipeltaxadvice.nl 

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.