Wat is de corona-overbruggingslening (COL) en hoe vraag je hem aan?

Auteur(s):
Founder

[:nl]

In de afgelopen jaren is er een fantastisch ecosysteem gecreëerd voor jonge innovatieve ondernemingen in Nederland, maar door de coronacrisis staat dit systeem onder druk. Veel jonge ondernemingen hebben behoefte aan acute financiële hulp. Hun omzet is deels of zelfs helemaal weggevallen en daardoor zijn hun kosten hoger dan hun inkomsten. Een veelzijdig probleem, waar snel een oplossing voor nodig is.

Op 13 maart is het eerste steunpakket door de overheid bekend gemaakt. Dit pakket voorzag alleen niet in de liquiditeitsproblemen van startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven. Op 7 april kondigde het kabinet daarom aan 100 miljoen euro uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor deze ondernemingen, door middel van de corona-overbruggingslening (COL). Deze lening wordt op verzoek van het kabinet door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekt.

Op 29 april zijn de eerste aanvragen ingediend. Ondertussen staat de teller van de financieringsaanvragen op een totaal van meer dan € 500 miljoen. Deze enorme vraag bevestigt de urgentie van dit soort regelingen. De ondernemingen die momenteel een aanvraag kunnen indienen, zijn samen goed voor een werkgelegenheid van bijna 12.000 fte.

Maar wat houdt de corona-overbruggingslening precies in, en hoe vraag je ‘m aan? We zetten het hieronder uiteen.

De geest van de regeling

De COL is bedoeld voor groeiondernemingen in nood, met de intentie om hen door de coronacrisis heen te helpen. Er wordt uitgegaan van een duur van 9 maanden, in de hoop en in de verwachting dat ondernemingen binnen 9 maanden weer op hun normale niveau zitten. De corona-overbruggingslening is eenmalig toe te passen, tenzij de overheid de regeling verlengd als de crisis langer duurt dan gehoopt.

Wie kunnen er een beroep doen op de regeling?

Onder voorwaarden kunnen de volgende bedrijven aanspraak maken op de regeling:

 1. startups;
 2. scale-ups;
 3. innovatie mkb-bedrijven; en
 4. reguliere mkb-bedrijven zonder bancair kredietrelatie. Met als voorwaarde dat de onderneming de afgelopen jaren een mooie groei heeft laten zien. Deze groei moet voornamelijk zijn gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten.

Voor ondernemingen met een WBSO-verklaring is de mate van innovatie makkelijker aan te tonen. De WBSO-verklaring is dus een belangrijk hulpmiddel bij de aanvraag van de COL.

Vanuit Europese regelgeving zijn FinTech bedrijven, die vallen onder financieel toezicht, uitgesloten van de regeling. Daarnaast kunnen de ondernemers in de retail, horeca, kleine zakelijke dienstverlening en zelfstandige ondernemers geen beroep doen op de regeling.

De vier vormen van financiering

Er zijn vier verschillende vormen van financiering die je aan kunt vragen (geen cumulatie mogelijk):

Financiering opties 1 en 2 COL

Financiering COL optie 3 en 4

Onder de huidige marktomstandigheden is de lage rente van 3% bijzonder, de leningen worden namelijk verstrekt onder risicovolle omstandigheden. Een normale rente onder dezelfde omstandigheden wordt geschat tussen de 8% en 15%. Normaal gesproken zou dit staatsteun zijn, maar door de uitzonderlijke corona-omstandigheden is een degelijke vorm van staatsteun tijdelijk toegestaan onder de ‘Tijdelijke regeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak’.

De ROM geeft aan het zich te kunnen voorstellen dat de gestelde aflossingstermijnen (te) krap zijn. Er bestaat daarom een mogelijkheid om de aflossingsvrije periode met twee keer een half jaar te verlengen en de totale looptijd met twee keer een jaar. De looptijd van de corona-overbruggingslening is dus maximaal 5 jaar. Het verlengen van de looptijd is geen inroepbaar recht, maar een discretionaire bevoegdheid van de ROM.

Aan welke voorwaarden je moet voldoen

Als je in de doelgroep valt, dan moet je aan de volgende voorwaarden worden voldoen om in aanmerking te komen voor de corona-overbruggingslening:

 1. Je wil de lening niet gebruiken om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen.
 2. Je moet een 12 maanden-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit liquiditeitsproblemen door de coronacrisis blijken. Hieruit moet blijken dat je voor de crisis een goede groei doormaakte en door de crisis een zware terugval hebt gekregen.
 3. Je moet laten zien waarvoor u de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden gaat gebruiken. De regeling wordt beoordeeld naar urgentie. Ondernemingen die de financiering pas over een paar maanden nodig hebben, komen dus onder aan de stapel.
 4. De COL moet worden benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
 5. Je moet voor zover mogelijk de jaarrekeningen van 2018 en 2019 beschikbaar stellen. Tevens moet het budget van 2020 blijken uit financiële gegevens.
 6. Je moet aangeven welke kostenreducerende maatregelen zijn getroffen. Bijvoorbeeld het verlagen van de management fee.
 7. Indien je onderneming onderdeel is van een internationale groep van ondernemingen, moet er in Nederland voldoende en aantoonbare economisch activiteit plaatsen om aanspraak te kunnen maken op de regeling.

Hoe je een corona-overbruggingslening kunt aanvragen

Voor je aanvraag is het belangrijk om aan te tonen dat je onderneming een gezonde toekomst tegemoet gaat. Je aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit en urgentie. Door de urgentie van je liquiditeitsbehoefte kenbaar te maken, word je aanvraag sneller behandeld. Het is dus niet zo dat de eerst binnengekomen aanvragen ook het eerst gehonoreerd worden.

De ROM streeft naar een uitvoeringstermijn van 4 tot 9 werkdagen voor de financieringen minder dan €500.000. Voor financieringen tussen €500.000,- en €2 miljoen streeft de ROM naar een uitvoeringstermijn van maximaal drie werkweken. Wij raden dan ook aan om niet te lang te wachten met je aanvraag.

Je kunt de COL hier aanvragen.

Wat je allemaal nodig hebt tijdens de aanvraag

LET OP! Je kunt je aanvraag niet tussentijds opslaan. Zorg daarom dat je de onderstaande documenten klaar hebt staan als je begint met je aanvraag (indien van toepassing uiteraard):

 • Een goedgekeurde of samengestelde jaarrekening 2018;
 • Een goedgekeurde of samengestelde jaarrekening 2018;
 • Een aanvankelijk business Plan 2020;
 • Een aanvankelijke begroting 2020;
 • De actuele tussentijdse cijfers 2020;
 • Een structuurschema;
 • Een bestaande leningsovereenkomst;
 • De CV directie.

Kan je onze hulp gebruiken met je aanvraag?

De ROM benadrukt uitdrukkelijk dat deze regeling niet te ingewikkeld moet zijn, en geen ‘feestje voor subsidieadviseurs’. Desalniettemin moet je zo’n 70 financiële detailvragen beantwoorden en vrij extensieve forecasting en andere gegevens aanleveren. Dus: heb je enige hulp nodig? Neem dan even contact met ons op. We maken er uiteraard geen feestje voor ons van, maar helpen je graag zo vlot mogelijk door de poortjes.

Sabrina Feyz [:]

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.