Coronacrisis: extra aangekondigde btw-maatregelen voor de zorgsector

Auteur(s):

Table of content

[:nl]

De zorgsector wordt wellicht nog zichtbaarder dan andere sectoren geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Het Ministerie van Financiën heeft op 14 april 2020 in een brief aan de Tweede Kamer aanvullende maatregelen aangekondigd. De (financiële) druk op de sector kan daardoor enigszins worden verlicht. 

Het beleidsbesluit is nog niet gepubliceerd, maar het meest opvallend zijn de ruime btw-vrijstelling voor het detacheren van personeel en een goedkeuring voor het verstrekken van medische hulpmiddelen. De maatregelen zullen een terugwerkende kracht hebben tot 16 maart 2020 en gelden voor drie maanden.

Een kort overzicht:

Het in- en uitlenen van personeel

Medisch personeel wordt op dit moment zo efficiënt mogelijk ingezet om te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar is op de plek waar het het hardst nodig is. Daardoor wordt veel personeel door zorginstellingen gedetacheerd. Op enkele speciale regelingen na geldt als hoofdregel dat het detacheren van personeel (ook in de zorgsector) belast is met btw. Maar het kabinet is van mening dat de btw het uitwisselen of uitlenen van personeel niet in de weg mag staan, daarom treft het kabinet de volgende maatregel:

Van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 kan het uitlenen van zorgpersoneel onder voorwaarden buiten de btw-heffing blijven. De voorwaarden zijn:

 1. Het zorgpersoneel wordt ingezet voor het verzorgen of verplegen van personen in zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenzorginstellingen, psychiatrische instellingen en gehandicaptenzorg).
 2. De uitlener moet op de factuur vermelden dat er gebruik wordt gemaakt van deze (tijdelijke) goedkeuring;
 3. De uitlener moet in zijn administratie gegevens vastleggen waaruit blijkt dat de goedkeuring mag worden toegepast, m.a.w. dat het om zorgpersoneel gaat dat bij de in punt 1 genoemde instellingen aan de slag is;
 4. De uitleenvergoeding mag maximaal de brutoloonkosten bedragen, eventueel verhoogd met een opslag van maximaal 5% als administratieve kostenvergoeding.
 5. De uitlener mag met het uitlenen van personeel geen winst beogen of maken.

Deze goedkeuring geldt naast de al bestaande mogelijkheid om personeel zonder btw bij derden in te zetten.

Eisen aan de uitlener
Aan de uitlener van het medisch personeel worden geen verdere eisen gesteld. Zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft de uitlener geen btw te berekenen over vergoeding die hij ontvangt voor het uitlenen. De hoogte van de vergoeding vormt de belangrijkste voorwaarde naar onze mening. De vergoeding mag dus slechts dienen ter dekking van de brutoloonkosten plus een opslag van maximaal 5%.

De goedkeuring geldt voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020. Dat betekent dat al lopende detacheringen ook onder de regeling kunnen vallen (voor de genoemde periode). Daarbij moet dan wel worden nagegaan of de vergoeding aan de voorwaarden voldoet, zo niet dan zou deze in lijn met de voorwaarden kunnen worden aangepast.

Let er verder op dat op de factuur voor de uitlening duidelijk wordt vermeld dat er gebruik wordt gemaakt van deze bijzondere regeling. En wanneer de periode van de factuur buiten de genoemde periode van de bijzondere regeling valt, duidelijk wordt vermeld welk gedeelte van de vergoeding wel onder de bijzondere regeling valt en daarmee buiten de heffing van btw blijft.

Het feit dat de uitleen buiten de heffing van btw blijft heeft geen gevolgen voor het recht op aftrek van btw bij de uitlener. Normaal gesproken zou het feit dat prestaties zonder btw-heffing plaatsvinden gevolgen hebben voor het recht op aftrek van btw, immers wanneer er geen btw in rekening wordt gebracht, bestaat er ook geen recht op aftrek van btw. De berekening waaruit blijkt hoeveel van de in rekening gebrachte btw in aftrek mag worden gebracht, mag dus worden opgesteld zonder rekening te houden met de btw-vrije uitleenactiviteiten.

Eisen aan de inlener
Het voordeel van de regeling voor de inlener is evident. De kosten voor het inlenen van personeel dalen met 21% ten opzichte van met btw-belaste inleen. Bent u inlener van personeel dan is het verstandig de inkomende facturen voor het inlenen van personeel kritisch te beoordelen, nu de mogelijkheid zich voordoet dat een reeds bestaande inleen-situatie mogelijk ook onder de regeling valt, of met een paar aanpassingen onder de regeling kan vallen.

Maatregelen invoer medische hulpgoederen en apparatuur

Niet alleen de beschikbaarheid van personeel, maar ook van equipment is een heet hangijzer.  Vrijwel alle zorgverleners zijn op zoek naar voldoende hulpgoederen en apparatuur en zullen daarbij ook naar alternatieve leveranciers zoeken, ook buiten de landsgrenzen of zelfs buiten de EU.

Binnen de EU is daarom besloten om de invoer van medische benodigdheden eenvoudiger te maken. Zo zijn er voor de invoer van medicijnen en voor de grondstoffen van medicijnen versoepelde douanecontroles, om de medicijnen of grondstoffen sneller bij de gebruikers te krijgen.

Verder is er een vrijstelling (voorwaardelijk) van invoerheffingen in het leven geroepen. Deze vrijstelling geldt voor beschermingsmiddelen voor niet commerciële doeleinden. De vrijstelling is alleen van toepassing wanneer:

 1. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingevoerd door een overheidsinstelling, hulpeenheid of filantropische instelling, en;
 2. De goederen worden geschonken en ingezet voor slachtoffers van de coronacrisis.

Nu zullen veel instellingen zelf niet aan de voorwaarden voldoen, maar een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de goederen door een partij te laten invoeren die wel aan de voorwaarden voldoet.

Geen btw voor leveranciers die producten schenken

In de praktijk zijn er veel initiatieven waarbij zorgproducten en beschermingsmiddelen worden geschonken aan zorginstellingen. Het gratis verstrekken van goederen betekent een beperking van het recht op aftrek van btw bij de schenker of een btw-heffing over de geschonken goederen. Dit is natuurlijk een ongewenst gevolg van mooie initiatieven. Het kabinet heeft daarom besloten dat voor de periode tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 het gratis verstrekken van deze goederen geen invloed heeft op het btw-aftrekrecht van de schenker en dat er ook geen sprake zal zijn van een met btw-belaste levering.

Ook hier zitten uiteraard een aantal voorwaarden aan verbonden:

 1. De goederen worden verstrekt of ter beschikking gesteld aan zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenzorginstellingen, psychiatrische instellingen en gehandicaptenzorg).
 2. De goedkeuring geldt voor goederen die worden genoemd in de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’;
 3. De leverancier rekent de kosten van de goederen tot zijn algemene bedrijfskosten;
 4. Het recht op aftrek van de btw voor deze algemene bedrijfskosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft;
 5. De leverancier moet op de factuur vermelden dat er gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en moet de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vastleggen. Hoewel de producten niet hoeven worden betaald, moet er dus wel een factuur worden uitgereikt.

Dit waren ze, een aantal extra maatregelen om de zorgsector (financieel) een klein beetje te ondersteunen in deze tijd waarin de zorg onmisbaarder is dan ooit. Laten we hopen dat veel mensen er profijt van zullen hebben!

Vragen over deze maatregelen of de btw? Xander Wamelink helpt je graag.[:en]

The healthcare sector is likely to be hit even more visibly than other sectors by the effects of the corona crisis. The Ministry of Finance announced additional measurements in a letter to the Tweede Kamer on 14 April 2020. As a result, the (financial) pressure on the sector can maybe be eased a little.

The policy decision has not yet been published, but the most striking are the generous VAT exemption for the secondment of staff and an approval for the provision of medical devices. The measures will have a retroactive effect to 16 March 2020 and will apply for three months.

A brief overview:

The lending and hiring of staff

Medical staff are currently deployed as efficiently as possible to ensure that sufficient care personnel are available where they are most needed. As a result, many personnel are seconded from healthcare institutions. With the exception of a few special regulations, the main rule is that the secondment of staff (also in the healthcare sector) is subject to VAT. The government takes the view, however, that VAT should not prevent staff from being exchanged or loaned out, which is why it has taken the following measure:

From 16 March 2020 to 16 June 2020, the hiring-out of healthcare personnel may, under certain conditions, remain exempt from VAT. The conditions are:

 1. Healthcare personnel will be deployed for the care or nursing of persons in health care institutions (such as hospitals, nursing homes, elderly care institutions, psychiatric institutions and care for the disabled);
 2. The lender must state on the invoice that this (temporary) approval is being used;
 3. The lender must record in its records data showing that the approval may be applied, i.e. that it concerns healthcare personnel working at the institutions referred to in point 1;
 4. The loan allowance may not exceed the gross wage costs, plus a surcharge of a maximum of 5% for administrative costs.
 5. The lender may not seek or make a profit from the loan of personnel.

This approval applies in addition to the existing possibility of deploying staff without VAT to third parties.

Requirements for the lender
No further requirements are placed on the lender of the medical staff. As long as the conditions are met, the lender does not have to charge VAT on the remuneration he receives for the loan. In our opinion, the amount of the remuneration is the most important condition. The remuneration may therefore only serve to cover the gross wage costs plus a surcharge of a maximum of 5%.

The approval applies for the period from 16 March 2020 to 16 June 2020. This means that current secondments can also fall under the scheme (for the period in question). In that case, however, it will have to be checked whether the allowance meets the conditions, otherwise it could be adjusted in line with the conditions.

Furthermore, please note that the invoice for the loan clearly states that use is being made of this special scheme. And if the period of the invoice falls outside the aforementioned period of the special scheme, it should be clearly stated which part of the fee does fall under the special scheme and therefore is not subject to VAT.

The fact that the loan remains outside the levy of VAT does not affect the lender’s right to deduct VAT. Normally, the fact that supplies are made without charging VAT would have an impact on the right to deduct VAT, because if no VAT is charged, there is no right to deduct VAT either. The calculation showing how much of the invoiced VAT may be deducted may therefore be made without taking into account the VAT-free lending activities.

Requirements for the hirer
The advantage of the scheme for the hirer is clear: the costs of hiring staff fall by 21% compared to VAT-taxed hiring. If you are a hirer of personnel, it is wise to critically assess the incoming invoices for hiring personnel, now that the possibility arises that an already existing hiring situation might also fall under the scheme, or could, with a few adjustments, fall under the scheme.

Measures for the import of medical supplies and equipment

Not only the availability of personnel, but also of equipment is a hot issue. Virtually all healthcare providers are looking for sufficient supplies and equipment and will also look for alternative suppliers, even outside the country’s borders or even outside the EU.

Within the EU it has therefore been decided to simplify the import of medical supplies. For example, customs controls have been relaxed a bit for the import of medicines and for the raw materials of medicines, in order to get the medicines or raw materials to the users more quickly.

Furthermore, an exemption (conditional) from import duties has been created. This exemption applies to protective equipment for non-commercial purposes. The exemption only applies when:

 1. The personal protective equipment has been imported by a government agency, ancillary unit or philanthropic institution, and;
 2. The goods are donated and used for victims of the corona crisis.

Many institutions will not meet the conditions themselves, but one solution could be to have the goods imported by a party that does meet the conditions for them.

No VAT for suppliers who donate products

Since the outbreak there are and have been many initiatives in which healthcare products and protective equipment are donated to care institutions. Providing goods free of charge means restricting the donor’s right to deduct VAT or levying VAT on the goods donated. This is, of course, an undesirable consequence of fine initiatives. The Cabinet has therefore decided that, for the period between 16 March 2020 and 16 June 2020, the free provision of these goods will not affect the donor’s right to deduct VAT, nor will there be a VAT-taxed supply.

This, too, is of course subject to a number of conditions:

 1. The goods will be provided or made available to care institutions (such as hospitals, nursing homes, elderly care institutions, psychiatric institutions and care for the disabled).
 2. The approval applies to goods mentioned in the ‘Appendix Published List of the World Customs Organization; Classifications of Medical Facilities in connection with outbreak Covid-19’;
 3. The supplier charges the cost of the goods as part of its general operating costs;
 4. The right to deduct VAT for these general operating costs is determined on the basis of the total turnover of the entrepreneur, not including the free provision of the goods;
 5. The supplier must state on the invoice that use is being made of this approval and must record the data relating to the application of the approval in the records. So, although the products do not have to be paid for, an invoice must be issued.

So here they were, a number of additional measures to (financially) support the healthcare sector a little in these times when care is more indispensable than ever. Let’s hope that many people will benefit from it!

Questions about these measures or VAT? Xander Wamelink is happy to help you.[:]

Tags:
Share this article on:
Newsletter

Sign up for our monthly newsletter to stay up to date.