Coronacrisis: extra aangekondigde btw-maatregelen voor de zorgsector

De zorgsector wordt wellicht nog zichtbaarder dan andere sectoren geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Het Ministerie van Financiën heeft op 14 april 2020 in een brief aan de Tweede Kamer aanvullende maatregelen aangekondigd. De (financiële) druk op de sector kan daardoor enigszins worden verlicht. 

Het beleidsbesluit is nog niet gepubliceerd, maar het meest opvallend zijn de ruime btw-vrijstelling voor het detacheren van personeel en een goedkeuring voor het verstrekken van medische hulpmiddelen. De maatregelen zullen een terugwerkende kracht hebben tot 16 maart 2020 en gelden voor drie maanden.

Een kort overzicht:

Het in- en uitlenen van personeel

Medisch personeel wordt op dit moment zo efficiënt mogelijk ingezet om te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar is op de plek waar het het hardst nodig is. Daardoor wordt veel personeel door zorginstellingen gedetacheerd. Op enkele speciale regelingen na geldt als hoofdregel dat het detacheren van personeel (ook in de zorgsector) belast is met btw. Maar het kabinet is van mening dat de btw het uitwisselen of uitlenen van personeel niet in de weg mag staan, daarom treft het kabinet de volgende maatregel:

Van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 kan het uitlenen van zorgpersoneel onder voorwaarden buiten de btw-heffing blijven. De voorwaarden zijn:

 1. Het zorgpersoneel wordt ingezet voor het verzorgen of verplegen van personen in zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenzorginstellingen, psychiatrische instellingen en gehandicaptenzorg).
 2. De uitlener moet op de factuur vermelden dat er gebruik wordt gemaakt van deze (tijdelijke) goedkeuring;
 3. De uitlener moet in zijn administratie gegevens vastleggen waaruit blijkt dat de goedkeuring mag worden toegepast, m.a.w. dat het om zorgpersoneel gaat dat bij de in punt 1 genoemde instellingen aan de slag is;
 4. De uitleenvergoeding mag maximaal de brutoloonkosten bedragen, eventueel verhoogd met een opslag van maximaal 5% als administratieve kostenvergoeding.
 5. De uitlener mag met het uitlenen van personeel geen winst beogen of maken.

Deze goedkeuring geldt naast de al bestaande mogelijkheid om personeel zonder btw bij derden in te zetten.

Eisen aan de uitlener
Aan de uitlener van het medisch personeel worden geen verdere eisen gesteld. Zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft de uitlener geen btw te berekenen over vergoeding die hij ontvangt voor het uitlenen. De hoogte van de vergoeding vormt de belangrijkste voorwaarde naar onze mening. De vergoeding mag dus slechts dienen ter dekking van de brutoloonkosten plus een opslag van maximaal 5%.

De goedkeuring geldt voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020. Dat betekent dat al lopende detacheringen ook onder de regeling kunnen vallen (voor de genoemde periode). Daarbij moet dan wel worden nagegaan of de vergoeding aan de voorwaarden voldoet, zo niet dan zou deze in lijn met de voorwaarden kunnen worden aangepast.

Let er verder op dat op de factuur voor de uitlening duidelijk wordt vermeld dat er gebruik wordt gemaakt van deze bijzondere regeling. En wanneer de periode van de factuur buiten de genoemde periode van de bijzondere regeling valt, duidelijk wordt vermeld welk gedeelte van de vergoeding wel onder de bijzondere regeling valt en daarmee buiten de heffing van btw blijft.

Het feit dat de uitleen buiten de heffing van btw blijft heeft geen gevolgen voor het recht op aftrek van btw bij de uitlener. Normaal gesproken zou het feit dat prestaties zonder btw-heffing plaatsvinden gevolgen hebben voor het recht op aftrek van btw, immers wanneer er geen btw in rekening wordt gebracht, bestaat er ook geen recht op aftrek van btw. De berekening waaruit blijkt hoeveel van de in rekening gebrachte btw in aftrek mag worden gebracht, mag dus worden opgesteld zonder rekening te houden met de btw-vrije uitleenactiviteiten.

Eisen aan de inlener
Het voordeel van de regeling voor de inlener is evident. De kosten voor het inlenen van personeel dalen met 21% ten opzichte van met btw-belaste inleen. Bent u inlener van personeel dan is het verstandig de inkomende facturen voor het inlenen van personeel kritisch te beoordelen, nu de mogelijkheid zich voordoet dat een reeds bestaande inleen-situatie mogelijk ook onder de regeling valt, of met een paar aanpassingen onder de regeling kan vallen.

Maatregelen invoer medische hulpgoederen en apparatuur

Niet alleen de beschikbaarheid van personeel, maar ook van equipment is een heet hangijzer.  Vrijwel alle zorgverleners zijn op zoek naar voldoende hulpgoederen en apparatuur en zullen daarbij ook naar alternatieve leveranciers zoeken, ook buiten de landsgrenzen of zelfs buiten de EU.

Binnen de EU is daarom besloten om de invoer van medische benodigdheden eenvoudiger te maken. Zo zijn er voor de invoer van medicijnen en voor de grondstoffen van medicijnen versoepelde douanecontroles, om de medicijnen of grondstoffen sneller bij de gebruikers te krijgen.

Verder is er een vrijstelling (voorwaardelijk) van invoerheffingen in het leven geroepen. Deze vrijstelling geldt voor beschermingsmiddelen voor niet commerciële doeleinden. De vrijstelling is alleen van toepassing wanneer:

 1. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingevoerd door een overheidsinstelling, hulpeenheid of filantropische instelling, en;
 2. De goederen worden geschonken en ingezet voor slachtoffers van de coronacrisis.

Nu zullen veel instellingen zelf niet aan de voorwaarden voldoen, maar een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de goederen door een partij te laten invoeren die wel aan de voorwaarden voldoet.

Geen btw voor leveranciers die producten schenken

In de praktijk zijn er veel initiatieven waarbij zorgproducten en beschermingsmiddelen worden geschonken aan zorginstellingen. Het gratis verstrekken van goederen betekent een beperking van het recht op aftrek van btw bij de schenker of een btw-heffing over de geschonken goederen. Dit is natuurlijk een ongewenst gevolg van mooie initiatieven. Het kabinet heeft daarom besloten dat voor de periode tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 het gratis verstrekken van deze goederen geen invloed heeft op het btw-aftrekrecht van de schenker en dat er ook geen sprake zal zijn van een met btw-belaste levering.

Ook hier zitten uiteraard een aantal voorwaarden aan verbonden:

 1. De goederen worden verstrekt of ter beschikking gesteld aan zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenzorginstellingen, psychiatrische instellingen en gehandicaptenzorg).
 2. De goedkeuring geldt voor goederen die worden genoemd in de ‘Bijlage Gepubliceerde lijst van de Wereld Douaneorganisatie; indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19’;
 3. De leverancier rekent de kosten van de goederen tot zijn algemene bedrijfskosten;
 4. Het recht op aftrek van de btw voor deze algemene bedrijfskosten wordt bepaald op basis van de totale omzet van de ondernemer, waarbij de gratis verstrekking van de goederen buiten beschouwing blijft;
 5. De leverancier moet op de factuur vermelden dat er gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en moet de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vastleggen. Hoewel de producten niet hoeven worden betaald, moet er dus wel een factuur worden uitgereikt.

Dit waren ze, een aantal extra maatregelen om de zorgsector (financieel) een klein beetje te ondersteunen in deze tijd waarin de zorg onmisbaarder is dan ooit. Laten we hopen dat veel mensen er profijt van zullen hebben!

Vragen over deze maatregelen of de btw? Xander Wamelink helpt je graag.